Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 28 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Zadłużenia mieszkańców w opłatach – dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłaty komunalne i podjęte działania w ściągalności zadłużeń.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca komisji

/-/Daniela Rudak