Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 28 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Sport na terenie gminy.
4. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
5. Projekty organizacyjne placówek oświatowych na rok 2017/2018.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji

/-/   Paweł Kaźmierczak