Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Tuplice.
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w okresie międzysesyjnym.
8.1 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice z kontroli dotyczącej „Analizy realizacji uwag i wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, uchwał Rady Gminy podjętych w 2016 r., zgłoszonych interpelacji i wniosków radnych, komisji Rady Gminy oraz skarg i wniosków mieszkańców”.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        11.1. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
11.2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2017-2027;
11.3. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuplice;
11.4. w sprawie: zmiany nazwy ulicy 9 Maja w miejscowości Tuplice;
11.5. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Społecznej;
11.6. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Finansów;
12. Sprawozdanie finansowe Gminy Tuplice za 2016 rok – sprawozdanie Wójta.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016:
1/ sprawozdanie Wójta;
     2/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta;
3/ opinie komisji stałych, w tym rewizyjnej – jako organu kontrolnego Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy;
4/ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi w kontekście jej opinii o wykonaniu budżetu gminy;
5/ opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy
 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. dla Wójta Gminy Tuplice.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Mazurkiewicz