Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż nabory wniosków w zakresie:
 Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
 Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
 Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;
Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – 250 000,00 zł
planowane są na wrzesień 2017 roku. O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Warunki i zasady udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.