Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa  Chełmica w związku z powstaniem wakatu na stanowisku Sołtysa i koniecznością przeprowadzenia nowego wyboru sołtysa Wójt   Gminy   Tuplice  zawiadamia   mieszkańców  wsi   i   sołectwa   Chełmica położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu:
 Zebrania Wiejskiego  w dniu 3 sierpnia 2017 r.o godzinie 17:00w Świetlicy Wiejskiej w Chełmicy

Harmonogram Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Wybór sołtysa.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie zebrania.

Prawo   do   udziału   w  Zebraniu   Wiejskim  mają   wszyscy   mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.  Dla  prawomocności   uchwał   Zebrania  Wiejskiego  –  w  tym  uchwalenia wykorzystania funduszu sołeckiego – niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.  W  sołectwie   Chełmica   uprawnionych mieszkańców  jest   197,   a   zatem  do   prawomocności   uchwał   niezbędne   jest uczestniczenie  w  Zebraniu  co  najmniej   40  osób.  W  przypadku  braku  quorum
II   Zebranie   wiejskie   odbędzie   się   3   sierpnia   2017   r.   o   godzinie   1730. Podejmowane   uchwały  i   wybory  są   wówczas   ważne   bez   względu  na   ilość
obecnych  uprawnionych mieszkańców Sołectwa Chełmica. Zebranie Wiejskie jest zwoływane z powodu konieczności niezwłocznego wyboru sołtysa, który reprezentuje sołectwo, m.in.  przygotowuje uchwały, ma prawo  składania  wniosków  oraz  wydaje  opinie  we  wszystkich  istotnych  dla mieszkańców kwestiach.

 Wójt Gminy Tuplice
/-/ Katarzyna Kromp