Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych .
W celu ułatwienia Państwu wypełnienia nowo obowiązujących druków, zamieszczamy przykładowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, jak również o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczony wzór uzależniony jest od indywidualnej sytuacji rodziny!!!!!!!

WNIOSKODAWCO   PAMIĘTAJ!
1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI V wniosku.
2. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI.
3. Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.
4. Pola wyboru zaznaczaj  V lub X .

– przykład wniosku o zasiłek rodzinny

– wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pełnoletniego dziecka

– wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony przez rodzica na dziecko