Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 29 posiedzenie Komisji Finansów w dniu 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. i wykorzystanie środków finansowych w OPS za I półrocze.
4. Realizacja zadań inwestycyjnych podjętych w I półroczu 2017 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z wykorzystaniem funduszy sołeckich.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.  

Przewodnicząca komisji
/-/Daniela Rudak