Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 29 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 19 września 2017 roku (wtorek) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 i analiza działalności szkół i przedszkola.
4. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

                                                     Przewodniczący komisji

                                                    /-/   Paweł Kaźmierczak