Z uwagi na podjętą przez Radę Gminy Tuplice, w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, Uchwałę nr XXVI/163/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuplice., zmieniono  nazwę: 
– ulica  Świerczewskiego na  ulica Parkowa

Uchwała weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

1.Zmiana nazwy ulicy jest efektem wejścia w życie Ustawy z dn. 1.04.2016 r.   o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)
2.Zgodnie z art.5 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i  administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonane na podstawie ustawy są wolne od opłat.
3.Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasowa (dowody osobiste i prawo jazdy zachowują ważność, a wymiana ich nie jest wymagana przed upływem terminu ważności dokumentu)
4. W Urzędzie Skarbowym osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć wniosek aktualizacyjny, lub zgłosić aktualizację danych adresowych przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok, w roku 2018.
5. W celu dokonania zmiany w księdze wieczystej należy w Sądzie Rejonowym  w Żarach V Wydział Ksiąg wieczystych ul. Spokojna 22 złożyć Wniosek o wpis w księdze wieczystej ze wskazaniem żądania: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”
6.W Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Gminy Tuplice.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
– adres zamieszkania,
– adres zameldowania,
– adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
– adres do doręczeń,
– adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej