Zgodnie z § 72 ust. 2 Statutu Gminy Tuplice (tekst jednolity Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1920) zwołuję 30 posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 października 2017 roku (środa) o godz. 1300 w Małej Sali GOK w Tuplicach przy ulicy Mickiewicza 10.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Wnioski do porządku posiedzenia komisji.
3. Wypracowanie opinii komisji do proponowanych wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2018.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący komisji

/-/   Paweł Kaźmierczak