Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Tuplice VII Kadencji  w dniu 27 października 2017 roku (piątek) o godz. 930 w Dużej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie gminy Tuplice.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania  i wnioski radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
10.1. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
10.2. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata
2017-2031;
10.3. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice;
10.4 w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
z tego podatku na terenie Gminy Tuplice;
10.5 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tuplicach, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki 
w Tuplicach.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Mazurkiewicz