Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

KWOTA DOTACJI
Maksymalna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
DLA KOGO?
Organizacje pozarządowe.Tegoroczna edycja dopuszcza również możliwość zaangażowania grup niebędących członkami organizacji lub podmiotu startującego w konkursie.

JAKIE FORMULARZE?
Należy złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ ZGODNIE Z KRYTERIAMI OCENY ZAWARTYMI W KARCIE OCENY.

DO KIEDY PRZYJMOWANIE OFERT?
Oferty należy składać do dnia 4 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

NA CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ W RAMACH DOFINANSOWANIA - ZADANIA ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?
Np. biegi, warsztaty, turnieje, konferencje, koncerty, zajęcia, spektakle, publikacje, innowacyjne projekty naukowe, filmy, strony internetowe, wydawnictwa, promocję wolontariatu.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://bip.lubuskie.pl/…/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_…
Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___E2_80_9ELubuskie_Niepodleglosciowe
_Inicjatywy_Mlodziezowe_E2_80_9D_w_obszarze_dzialan_na_rzecz_mlodziezy_
w_wojewodztwie_lubuskim/