Na podstawie § 19 Statutu Sołectwa Matuszowice, w związku z rezygnacją z funkcji obecnego Sołtysa, Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców sołectwa Matuszowice położonego w Gminie Tuplice o zwołaniu: w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godzinie 17 30 w sali świetlicy wiejskiej Zebrania Wiejskiego Wybory Sołtysa na kadencję 2014 – 2018

Proponowany Program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego
2. Wybór Sołtysa
3. Sprawy różne
4. Zamknięcie Zebrania

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Dla prawomocności uchwał Zebrania Wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W sołectwie Matuszowice zameldowanych jest 48 osób, w tym uprawnionych mieszkańców jest 44 a zatem do prawomocności uchwał niezbędne jest uczestniczenie w Zebraniu co najmniej 9 osób. W przypadku braku quorum II Zebranie wiejskie odbędzie się 6 sierpnia 2018 o godzinie 18 00. Podejmowane uchwały i wybory są wówczas ważne bez względu na ilość obecnych uprawnionych mieszkańców Sołectwa Matuszowice.
Ze względu na wagę sprawy, prosimy mieszkańców o obecność na zebraniu i czynny udział w wyborze nowego sołtysa.