Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim”, chciałabym przedstawić Państwu realizowany przez naszą Firmę projekt, którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych,umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Projekt uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.W szczególności projekt jest skierowany do:- osób 50+- osób z niepełnosprawnościami- osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)- osób zamieszkujących obszary wiejskie .Celem projektu pn. „Nowe kwalifikacje na start w województwie lubuskim”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej „Nowoczesna Edukacja”, działanie 8.5 ” Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych” RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOPRPO-L2020.

Formularz rekrutacyjny >>pobierz<<
Regulamin >>pobierz<<