ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUPLICE

   Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1454 z zm.) Wójt Gminy Tuplice zawiadamia, że w związku z uchwałą Nr VIII/40/19 Rady Gminy Tuplice z dnia
26 marca 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Tuplice wprowadzono nowe stawki.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 maja 2019 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą wynosiły:

  • 15,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne są  zbierane
    i odbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

   Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji). 

   Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.  

   Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który według obowiązujących przepisów ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.