W okresie 25.11. – 13.12.2019 w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

  • „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;
  • „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

LGD – GRUPA ŁUŻYCKA” ZAPRASZA NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA

WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU:

21.11.2019 (czwartek), godz. 9.00 – Urząd Gminy Tuplice

Udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru!!! Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.