W ramach kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, gmina Tuplice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Tuplice w 2019 r.”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7286,49 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 49/100).

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację wyżej wymienionego zadania wyniosła 90,88 % wnioskowanej kwoty tj.

    6622,00 zł – dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze .

W trakcie realizacji zadania usunięto z terenu gminy Tuplice wyroby zawierające azbest
o łącznej masie 9,46 Mg.

Zadanie to realizowane było przez firmę: EKO 24 BARBARA PLEWKO.