W związku z trwającym sezonem grzewczym wielu ludzi postrzega spalanie śmieci
w domowych piecach nie tylko za metodę pozbywania się odpadów, ale i rodzaj opału.

PAMIĘTAJ!
Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne, nielegalne, a co najważniejsze, szkodzi Tobie i Twoim najbliższym!

W procesie spalania np. butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, mebli zawierających trujące lakiery, czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem przyczyniają się także do wywoływania poważnych chorób tj. raka płuc, przewlekłej choroby płuc, chorób układu krążenia. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, co powoduje, że cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2019 poz.701 ze zm.) – art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, – art. 191. Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią opadów podlega karze aresztu lub grzywny. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 2010) – art. 5. ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: pkt1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; – art. 10 ust.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.