Wójt Gminy Tuplice ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuplice. Wnioski należy składać
w nieprzekraczanym terminie do 14.05.2021 r.

 

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:

  • demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
  • transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  • unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki z związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać
w Urzędzie Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice.

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Tuplicach  lub ze strony internetowej – załącznik poniżej.

Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Tuplice środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowalnych lecz nie więcej niż 700,00 zł do każdej 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

załączniki:

wniosek.doc