W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wniosków – oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Tuplice  będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Tuplice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom/opiekunom lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać (ze strony internetowej urzędu) i złożyć do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tuplice (w godzinach pracy urzędu) odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki: