.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa lubuskiego.
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
➡️ podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
➡️ podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
➡️ najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.
Osoby zainteresowane programem proszone są o zgłoszenie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tuplicach w terminie do 16.08.2022 r.
Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: 68 362 57 35