O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Sołectwa Chełmica, w
związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa
w sołectwie Chełmica,

Wójt Gminy Tuplice zawiadamia mieszkańców sołectwa Chełmica położonego

w Gminie Tuplice o
zwołaniu:
w dniu 6 lutego 2023 r.

o godzinie 1700

w świetlicy wiejskiej w Chełmicy

Zebrania Wiejskiego

Wybory Sołtysa


Proponowany Program Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

3. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.

4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.


Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, zaproszeni
goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką zebrania.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i rady sołeckiej przysługuje osobie
posiadającej czynne prawo wyborcze do rady gminy, która stale zamieszkuje na obszarze tego
sołectwa.

Ze względu na wagę sprawy, prosimy mieszkańców o obecność na zebraniu i czynny udział
w wyborze nowego Sołtysa.


Wójt Gminy Tuplice

// Katarzyna Kromp

  • Zarządzenie Wójta Gminy – link