Podstawowa  kwota dotacji dla przedszkoli ustalona na podstawie

art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych

 

 
1. Kwota wydatków bieżących, zaplanowanych na rok 2023 na prowadzenie przez Gminę Tuplice. przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli,  w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących. 1 642 040  
2. pomniejszona o: 1) zaplanowane na rok 2023 w budżecie Gminy Tuplice opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu Gminy Tuplice; 12 000  
2) zaplanowane na rok 2023. w budżecie  Gminy Tuplice  opłaty za wyżywienie
w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu  Gminy Tuplice ;
120 000  
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla 2023. na uczniów niepełnosprawnych
z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach;
  20 754,33  
4) zaplanowane na rok 2023 w budżecie Gminy Tuplice wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; 0  
5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla 2023 na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach;
0  
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona zgodnie art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  wynosi  …………………  
6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla 2023 na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach;
0  
statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona zgodnie art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  wynosi …………………  
7) zaplanowane na rok 2023 w budżecie Gminy Tuplice wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w tych przedszkolach. 0  
3. Kwota wydatków bieżących (wiersz 1) pomniejszona o sumę kwot do pomniejszenia (wiersz 2). 1 489 285,67  
4. Statystyczna liczba uczniów  w tych przedszkolach  pomniejszona o statystyczną liczbę  uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, ustalona zgodnie z art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 84  
5. Podstawowa kwota dotacji  dla przedszkoli   Gminy Tuplice

Iloraz wydatków bieżących po pomniejszeniu  (wiersz 3) i statystycznej liczby uczniów (wiersz 4)

17 729,59