{slider=Sesja XXI 26.03.2013}

Tuplice, dnia 19 marca 2013 r.

 

                  Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 26 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 1400 w Małej Sali GOK
w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXI sesji rady gminy.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy wójta.
5. Informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Żarach – Samodzielnego Referatu Utrzymania Dróg Powiatowych odnośnie stanu dróg powiatowych w gminie Tuplice.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.
7. Sprawozdanie z wykorzystania środków w Ośrodku Pomocy Społecznej z 2012r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
10.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok;
10.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata  2013-2016;
10.3 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki;
10.4 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
10.5 w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2013 roku;
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXI  sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz

1. Uchwała nr XXI/140/2013 w sprawie wniosku o uchylenie skutków bezczynności organu dotyczącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuplice.
2. Uchwała nr XXI/139/2013 w sprawie zmian uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
3. Uchwała nr XXI/138/2013 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2013 roku.
4. Uchwała nr XXI/137/2013 w sprawie niewpłacania do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
5. Uchwała nr XXI/136/2013 w sprawie określenie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
6. Uchwała nr XXI/135/2013 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Uchwała nr XXI/134/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
8. Uchwała nr XXI/133/2013 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
{/slider}

{slider= Sesja XX 6.03.2013}

Porządek obrad
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu  6 marca 2013 roku (środa) o godz. 1400 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX sesji rady gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji rady gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy wójta.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Tuplice przyjętych w II półroczu 2012r.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy dotyczącej wydatków przeznaczanych na organizację imprez lokalnych oraz dofinansowania festynów w sołectwach.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
9.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok;
9.2  w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Tuplice na rok 2013;
9.3 w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/123/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuplice;
9.4 w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada
2012 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy;
9.5 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”;
9.6 w sprawie: wystosowania apelu skierowanego do posłów i senatorów województwa lubuskiego o wyrażenie poparcia dla postulatów działkowców związanych z przyszłym uregulowaniem rodzinnych ogrodów działkowych – wnoszonych przez mieszkańców Gminy Tuplice.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XX  sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz
W załączeniu:
1/ projekty ww. uchwał
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

1. Uchwała nr XX/132/2013 przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2. Uchwała nr XX/131/2013 wystosowanie apelu skierowanego do posłów i senatorów województwa lubuskiego o wyrażenia poparcia dla postulatów działkowców związanych z przyszłym uregulowaniem rodzinnych ogrodów działkowych – wnoszonych przez mieszkańców Gminy Tuplice.
3. Uchwała nr XX/130/2013 Wprowadzenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”.
4. Uchwała nr XX/129/2013 Zmiana uchwały nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem nazwy.
5. Uchwała nr XX/128/2013 Zmiana uchwały nr XIX/123/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuplice.
6. Uchwała nr XX/127/2013 Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Tuplice na rok 2013.
7. Uchwała  nr XX/126/2013 Zmiany uchwały budżetowej

{/slider}
{slider= Sesja XIX 28.12.2012}

Porządek obrad

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 900 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX  sesji rady gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady gminy.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Wójta.
5. Informacja na temat planów pracy komisji stałych na 2013 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Tuplice na rok 2013.
   6.1 podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Tuplice na
      2013 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2012 r. oraz zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok;
   7.1    sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2012r.;
   7.2    podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na  2013  rok;
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
10.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok;
10.2  w sprawie:  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata  2012-2016;
10.3 w sprawie: uchwała budżetowa na 2013 rok gminy Tuplice;
10.4 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2016;
10.5 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuplice”;
10.6 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
10.7 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
10.8 w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
10.9 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XIX sesji rady gminy.

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XIX/125/2012 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Uchwała nr XIX/124/2012 Uchylenie Uchwały nr XVI/80/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin.
 3. Uchwała nr XIX/123/2012 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuplice.
 4. Uchwała nr XIX/122/2012 Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XIX/121/2012 Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 6. Uchwała nr XIX/120/2012 Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Uchwała nr XIX/119/2012 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik.
 8. Uchwała nr XIX/118/2012 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice.
 9. Uchwała nr XIX/117/2012 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2013-2016.
 10. Uchwała nr XIX/116/2012 Uchwała Budżetowa na rok 2013.
 11. Uchwała nr XIX/115/2012 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016.
 12. Uchwała nr XIX/114/2012 Zmian uchwały budżetowej na rok 2012.
 13. Uchwała nr XIX/113/2012 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
 14. Uchwała nr XIX/112/2012 Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Tuplice na rok 2013

 {/slider}

{slider= Sesja XVIII 30.11.2012}

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Tuplice VI Kadencji w dniu 30  listopada 2012 roku (piątek)
o godz. 1000 w Małej Sali GOK w Tuplicach, przy ul. Mickiewicza.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Informacja nt. bieżącej pracy Wójta.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników podległych wójtowi.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
9.1  w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
9.2  w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2012-2016.
9.3 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze w 2013 roku.
9.4 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
9.5 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
9.6 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.7 w sprawie: Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
9.8 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2013-2015.
9.9 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2017.
9. 10 w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
9.11 w sprawie: uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego
w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz
z nadaniem mu nazwy.
9.12 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.  
                                                                                          

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 2. Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy.
 3. Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 4. Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2017.
 5. Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
 6. Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 7. Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
 9. Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat likalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
 10. Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
 11. Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Tuplice na rok 2013.
 12. Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012.

 {/slider}