Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Firma, oznaczenie

siedziby i adres, albo nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer identyfikacji

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp.z.o.o.
ul. XX- lecia 3
68-300 Lubsko

zmiana na wniosek z dnia 17.08.2017 r.

PGKiM sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
68-300 Lubsko

928-000-68-23

970754452

15 01 01 Opakowania z papieru i

tektury,

15 01 02 Opakowania z tworzyw

sztucznych,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania z

wielomateriałowe,

15 01 06 Zmieszane odpady

opakowaniowe,

15 01 07 Opakowania ze szkła,

15 01 09 Opakowania z tekstyliów,

15 01 10*Opakowani zawierające

pozostałości substancji

niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone

(np.środkami ochrony

roślin I i II kl

toksyczności- bardzo

toksyczne i toksyczne),

16 01 03 Zużyte opony,

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i

remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03 Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia,

17 01 07 Opady z remontów i

przebudowy dróg,

17 02 01 Drewno,

17 02 02 Szkło,

17 02 03 Tworzywa sztuczne,

17 03 02 Asfalt nie zawierający

smoły,

17 04 01 Miedź,brąz,mosiądz,

17 04 02 Aluminium,

17 04 03 Ołów,

17 04 04 Cynk,

17 04 05 Żelazo i stal,

17 04 06 Cyna,

17 04 07 Mieszaniny metali,

17 04 11 Kable,

17 05 08 Tłuczeń torowy

17 06 04 Materiały izolacyjne inne

niż wymienione w 17 06

01 i 17 06 03,

17 08 02 Materiały konstrukcyjne

zawierające gips inne niż

wymienione w 17 08 01,

17 09 04 Zmieszane odpady z

budowy, remontów inne niż

wymienione w 17 09 01,

17 09 02, 17 09 03,

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne

ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 10 Tekstylia,

20 01 13*Rozpuszczalnik,

20 01 14*Kwasy,

20 01 15*Alkalia,

20 01 17*Odczynniki fotograficzne,

20 01 19*Srodki ochrony roślinI i II

klasy toksyczności(bardzo

toksyczne i toksyczne),

20 01 21*Lampy fluoroscencyjne i

inne odpady zawierające

rtęć,

20 01 23*Urządzenia zawierające

freony,

20 01 26*Oleje,tłuszcze inne niż

wymienione w 20 01 25,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 27*Farby,tusze,farby

drukarskie,kleje,lepiszcze i

żywice zwierające

substancje niebezpieczne,

20 01 28 – Farby,tusze,farby

drukarskie,kleje,lepiszcze

i żywice niezawierające

substancji

niebezpiecznych,

20 01 29*Detergenty zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty niezawierające

substancji niebezpiecznych,

20 01 31*Leki cytotoksyczne i

cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33*Baterie i akumulatory

łącznie z bateriami i

akumulatorami wymienio-

nymi w 16 06 02 lub 16 06

03 oraz niesegregowane

baterie i akumulatory,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne

niż baterie i akumulatory

łącznie z bateriami

ołowiowymi,niklowo-

kadmowymi lub bateriami

zawierającymi rtęć oraz

niesortowanymi bateriami

i akumulatorami

zawierajacymi te baterie,

20 01 35*Żużyte urządzenia elektry

czne i elektroniczne inne

niż wymienione w 02 01 21

i 20 01 23 zawierające

niebezpieczne skladniki,

20 01 36 Zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

inne niż lampy

fluoroscencyjne i inne

odpady zawierające rtęć,

urządzenia elektryczne

zawierające niebezpieczne

składniki,

20 01 37*Drewno zawierające

substancje niebzepieczne,

20 01 38 Drewno niezawierające

substancji niebezpiecznych,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek

wentylacyjnych,

20 01 99 Inne nie wymienione

frakcje zbierane w sposób

selektywny w podgrupie

Odpady komunalne

segregowane i gromadzone

selektywnie [z wyłączeniem

odpadów odpadów

opakowaniowych (włącznie z

selektywnie gromadzonymi

komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)],

20 02 01 Odpady ulegające bio-

degradacji,

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym

kamienie,

20 02 03 Inne odpady nieulegające

biodegradacji,

20 03 01 Niesegregowane

(zmieszane) odpady komu-

nalne,

20 03 02 Odpady z targowisk,

20 03 02 Odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04 Szlamy ze zbirników

bezodpływowych służących

do gromadzenia

nieczystości,

20 03 06 Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych,

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 Odpady komunalne nie-

wymienione w innych

podgrupach,

*kody oznaczone gwiazdką określają

odpad niebezpieczny

 

1/2012

 

„PAU-KOR”Monika Woszczyło,Niwica 79,68-210Nowe Czaple

928-149-26-71

80664462

20 03 04 Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych

służących do gromadzenia

nieczystości,

4/2012

SITA ZACHÓD SP . z o.o.

ul. Jerzamnowska 134

54-530 Wrocław

Składowisko Odpadów

Kartowice 37

67-300 Szprotawa -Polska

zmiana nazwy przedsiębiorcy
wniosek o zmiane wpisu z dnia 15.02.2017,data wpływu.20.02.2017r.

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.
Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

692-22-56-509

390766270

15 01 01 Opakowania z papieru i

tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw

sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania

wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady

opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające

pozostałości substancji

niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone(np.środk

ami ochrony roslin I i II

klasy toksyczności –

bardzo toksyczne i

toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali

zawierające niebezpieczne

porowate elementy

wzmocnienia

konstrukcyjnego

(np.azbest),wyłącznie z

pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i

remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych

materiałów ceramicznych

i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z

betonu,gruzu ceglanego,

odpadowych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia inne niż

wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż

wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź,Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż

wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy

(kruszywo ) iine niż

wymieniony w

17 05 07

17 06 04 materiały izolacyjne inne

niż wymienione w 17 06 01

i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne

zawierające gips inne niż

wymienione 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z

budowy, remontów i

demontażu inne

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne

ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i

II kl toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne

np.herbicydy,

insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i

inne odpady zawierające

rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające

freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż

wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje,

lepiszcze i żywice

zawierające substancje

niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje,

lepiszcze i żywice

inne niż wymienione w

20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające

substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż

wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i

cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione

w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory

łącznie z bateriami i

akumulatorami

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02l lub 16 06 03 oraz

niesortowane baterie i

akumulatory zawierające

te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory

inne niż wymienione w 20

01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia

elektryczne i

elektroniczne inne niż

wymienione w 20 01 21 i

20 01 23 zawierające

niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia

elektryczne i

elektroniczne inne niż

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające

substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż

wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek

wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roslin

inne niż wymienione w

20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione

frakcje zbierane w sposób

selektywny

20 02 01 Odpady ulegające

biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia w tym

kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające

biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane

(zmieszane ) odpady

komunlane

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia

ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych

służących

do gromadzenia

nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady

wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne

niewymienione w innych

podgrupach

* Kody oznaczone gwiazdką określają odpad niebezpieczny

6/2012

TEWGospodarowanie Odpadami ,Spółka z o.o.

ul.Szosa Bytomska 1

67 -100 Kiełcz

zmiana nazwy przedsiębiorcy

wniosek o zmiane wpisu z dnia 02.01.2014,data wpływu.13.01.2014r.

Tonsmeier Zachód, Sp. z o.o

ul.Szosa Bytomska 1

67-100 Kiełcz

925-11-18-100

970560624

20 01 01 Papier i tektura,

20 01 02 Szkło,

20 01 08 Odpady kuchenne

ulegające biodegradacji,

20 01 10 Odzież,

20 01 11 Tekstylia,

20 01 13 Rozpuszczalniki,

20 01 14 Kwasy,

20 01 15 Alkalia,

20 01 17 Odczynniki fotograficzne,

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II

klasy toksyczności (bardzo

toksyczne i toksyczne np.

Herbicydy,insektycydy),

20 01 21 Lampy fluoroscencyjne i

inne odpady zawierające

rtęć,

20 01 23 Urządzenia zawierające

freony,

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż

wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby,tusze, farby

drukarskie,kleje,lepiszcze i

żywice zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 28 Farby, tusze, farby

drukarskie,kleje, lepiszcze i

żywice inne niż wymienione

w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 30 Detergenty inne niż

wymienione w 20 01 29,

20 01 31 Leki cytologiczne i

cytostatyczne,

20 01 32 Leki inne iż wymienione w

20 01 25,

20 01 33 Baterie i akumulatory

łącznie z bateriami i

akumulatorami

wymienionymi w 16 06 01 , 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie

sortowane baterie i

akumulatory zawierające te

baterie,

20 01 34 Baterie i akumulatory inne

niż wymienione w 20 01

33,

20 01 35 Zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

inne niż lampy

fluroscencyjne i inne

odpady zawierajace rtęć i

urządzenia zawierające

freony,zawierajace

niebezpieczne składniki,

20 01 36 Zużyte urzadzenia

elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20

01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37 Drewno zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż

wymienione w 20 01 37 ,

20 01 39 Tworzywa sztuczne,

20 01 40 Metale,

20 01 41 Odpady zmiotek

wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roslin inne

niż wymienione w 20 01

19,

20 01 99Inne niż wymienione frakcje

zbierane w sposób

selektywny,

20 02 01Odpady ulegające

biodegradacji,

20 02 02Gleba i ziemia w tym

kamienie,

20 02 03Inne odpady nieulegające

biodegradacji,

20 03 01Niesegregowane zmieszane

odpady komunalne,

20 03 02Odpady z targowisk,

20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i

placów,

20 03 04Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych służących

do gromadzenia

nieczystości,

20 03 06Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych,

20 03 07Odpady wielogabarytowe,

20 03 99Odpady komunalne nie

wymienione w innych

podgrupach,

15 01 01Opakowania z papieru i

tektury,

15 01 02Odpady z tworzyw

sztucznych,

15 01 03Odpady z drewna,

15 01 04 Opakowania z metali,

15 01 05 Opakowania

wielomateriałowe,

15 01 06Zmieszane odpady

opakowaniowe,

15 01 07Opakowania ze szkła,

15 01 09Opakowania z tekstyliów,

15 01 10Opakowania zawierające

pozostałości substancji nie-

bezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone,

15 01 11Opakowania z metali

zawierające niebezpieczne

porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyj-

nego(np.azbest),włącznie z

pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi,

17 01 01Odpady betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i

remontów,

17 01 02 Gruz ceglany,

17 01 03Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia,

17 01 07Zmieszane odpady z betonu,

gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów cerami-

cznych i elementów

wyposażenia inne niż

wymienione w 17 01 06

17 02 01Drewno,

17 02 02 Szkło

17 02 03Tworzywa sztuczne,

17 03 02Asfalt inny niż wymieniony

w 17 03 01,

17 04 01Miedż,brąz,mosiądz,

17 04 02Alminium,

17 04 03 Ołów,

17 04 04 Cynk,

17 04 05 Zelazo i stal,

17 04 06 Cyna,

17 04 07 Mieszaniny metali,

17 04 11 Kable inne niż wymienione

w 17 04 10,

17 05 08 Tłuczeń torowy(kruszywo)

inne niż wymieniony w 17

05 07,

17 06 04Materiały izolacyjne inne

wymienione w 17 06 01 i

17 06 03,

17 08 02Materiały konstrukcyjne

zawierające gips inne niż

wymienione w 17 08 01,

17 09 04Zmieszane odpady z

budowy,remontów i demon-

tażu inne niż wymienione

w 17 09 01, 17 09 02 i

17 09 03,

16 01 03 Zużyte opony.

 

8/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne”PEKOM”, S.A., ul. Św. Brata Alberta 8 , 68 – 200 Zary

zmiana danych wniosek z dnia 28.07.2014., data wpływu 04.08.2014r

928-000-69-12

970023062

15 01 01Opakowania z papieru i

tektury,

15 01 02Opakowania z tworzyw

sztucznych,

15 01 03Opakowania z drewna,

15 01 04Opakowania z metali,

15 01 05Opkaowania

wielomateriałowe,

15 01 06Zmieszane odpady

opakowaniowe,

15 01 07Opakowania ze szkła,

15 01 09Opkaowania z tekstyliów,

16 01 03Zużyte opony,

17 01 01Odpady betonu oraz gruz

betonowy z rozbiórek i

remontów,

17 01 02Gruz ceglany,

17 01 03Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia,

17 01 07Zmieszane odpady z betonu,

gruzu ceglanego,

odpadowych materiałów

ceramicznych i elementów

wyposażenia inne niż

wymienione w 17 01 06,

17 02 01Drewno,

17 02 02Szkło,

17 02 03Tworzywo sztuczne,

17 03 02Asfalt inny niż wymieniony

w 17 03 01,

17 04 01Miedź, brąz mosiądz,

17 04 02Aluminium,

17 04 03Ołów,

17 04 04Cynk,

17 04 05Żelazo i stal,

17 04 06Cyna,

17 04 07Mieszaniny metali,

17 04 11Kable inne niż wymienione

w 17 04 10,

17 05 08Tłuczeń torowy(kruszywo)

inny niż wymieniony w 17

05 07

17 06 04Materiały izolacyjne inne

niż wymienione w 17 06 01

i 17 06 03

17 08 02Materiały konstrukcyjne

zawierające gips inne niż

wymienione w 17 08 01,

17 09 04Zmieszane odpady z

budowy,remontów i

demontażu inne niż

wymienione 17 09 01, 17 09

02 i 17 09 03,

20 01 01Papier i tektura,

20 01 02Szkło,

20 01 08Odpady kuchenne ulegające

biodegradacji,

20 01 10Odzież,

20 01 11Tekstylia,

20 01 13*Rozpuszczalniki,

20 01 14*Kwasy,

20 01 15*Alkalia,

20 01 17*Odczynniki fotograficzne,

20 01 19*Środki ochrony roslin I i II

klasy toksyczności(bardzo

toksyczne i toksyczne

np.herbicydy,insektycydy),

20 01 21*Lampy fluorescencyjne i

inne odpady,zawierające

rtęć,

20 01 23*Urządzenia zawierające

freony,

20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż

wymienione w 20 01 25,

20 01 27*Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje, lepiszcze i

żywice zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 28Farby, tusze, farby

drukarskie, kleje,lepiszcze i

żywice inne niż wymienione

w 20 01 27,

20 01 29*Detergenty zawierające

substantcje niebezpieczne,

20 01 30Detergenty inne niż

wymienione w 20 01 29,

20 01 31*Leki cytotoksyczne i

cytostatyczne,

20 01 32Leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33*Baterie i akumulatory

łącznie z bateriami i

akumulatorami

wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz

niesortowane baterie i

akumulatory zawierające te

baterie,

20 01 34Batetrie i akumulatory inne

niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35*Zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20

01 21, 20 01 23 zawierające

niebezpieczne składniki,

20 01 36Zużyte urzadzenia

elektryczne i elektroniczne

inne niż wymienione w 20

01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37*Drewno zawierające

substancje niebezpieczne,

20 01 38Drewno inne niż

wymienione w 20 01 37,

20 01 39Tworzywa sztuczne,

20 01 40Metale,

20 01 41Odpady zmiotek

wentylacyjnych,

20 01 80 Środki ochrony roślin inne

niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99Inne niewymienione frakcje

zbierane w sposób

selektywny,

20 02 01 Odpady ulegające

biodegradacji,

20 02 02Gleba i ziemia, w tym

kamienie,

20 02 03Inne odpady nieulegające

biodegradacji,

20 03 01Niesegregowane

(zmieszane)odpady

komunalne,

20 03 02Odpady z targowisk,

20 03 04Odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych służących

do gromadzenia

nieczystości,

20 03 06Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych,

20 03 07Odpady wielkogabarytowe,

20 03 99Odpady komunalne

niewymienione w innych

podgrupach,

*odpad niebezpieczny w rozumieniu

przepisów rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 27 września

2001 r. w sprawie katalogu

odpadów( Dz.U. Nr 112, poz.

1206),

1/2013

ASA Eko Polska Sp. z o.o.

ul.Lecha 10

41-800 ZABRZE

676-2157-648

357190739

15 Odpady opakowaniowe;sorbenty,tkaniny do wycierania,materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunlanymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakownia wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakownia ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01.10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np.środkami ochrony roslin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne

1501011*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest),włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy(wyłączajc maszyny pozadrogowe),odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08

16 01 03 Zużyte opony

17 Odpady z budowy, remontów, i demontażu

obiektów budowlanych

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.beton,cegły,płyty,ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 Odpady drewna,szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 Odpady asfaltów,smół i produktów smołowych

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź,brąz,mosiądz,

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierajace gips

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zwierające gips inne niż wymienione

17 09 Inne Odpady z budowy , remontów i demontażu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i grodzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13*Rozpuszczalniki

20 01 14*Kwasy

20 01 15*Alkalia

20 01 17*Odczynniki fotograficzne

20 01 19*Środki ochrony roslin I i II

klasy toksyczności(bardzo toksyczne i tyoksyczne np herbicydy,insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

20 01 23 *Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*Farby, tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 *Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*Leki cytotoksyczner i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niżwymienione w 20 01 31

20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory

zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienionew 20 01 33

20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające

niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione

w 20 01 19

20 01 99 Innew niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z

cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegajaće biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegajaće biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)odpady

komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych

służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych

podgrupach

 

 

2/2013

         

TRANS-FORMACJA

Marcin Wijatyk

Ołobok, ul. Słoneczna 17

66-213 Skąpe

Podmiot wykreślony z rejestru, wniosek z dnia 21.01.2015 r.

 

927 116 81 82

970551134

15 Odpady opakowaniowe;sorbenty,tkaniny do wycierania,materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01.10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne

15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania

pojazdy(wyłączajc maszyny poza drogowe),odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08

16 01 03 Zużyte opony

17 Odpady z budowy, remontów, i demontażu

obiektów budowlanych

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,cegły,płyty,ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 Odpady drewna,szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 Odpady asfaltów,smół i produktów smołowych

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź,brąz,mosiądz,

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zwierające gips inne niż wymienione

17 09 Inne Odpady z budowy , remontów i demontażu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i grodzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13*Rozpuszczalniki

20 01 14*Kwasy

20 01 15*Alkalia

20 01 17*Odczynniki fotograficzne

20 01 19*Środki ochrony roślin I i II

klasy toksyczności(bardzo toksyczne i tyoksyczne np herbicydy,insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

20 01 23 *Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01

25

20 01 27*Farby, tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze,farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 *Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory

zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające

niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione

w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z

cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegajaće biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)odpady

komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych

służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych

podgrupach

 

1/2014

Ewidencja podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

„PAU-KOR”Monika Woszczyło,Niwica 79,68-210Nowe Czaple

928-149-26-71

80664462

20 03 04 Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych

służących do gromadzenia

nieczystości,

01/2011

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej

ul. XX-lecia 3

68 – 300 Lubsko

928-000-68-23

526156

20 03 04 Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych

służących do gromadzenia

nieczystości

20 03 07 Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych

2/2007

 

LULAS Tomasz

Delejowski

ul. Słowiańska 18

68 – 200 Żary

928-150-32-51

970618861

20 03 04 Szlamy ze zbiorników

bezodpływowych

służących do gromadzenia

nieczystości

20 03 07 Odpady ze studzienek

kanalizacyjnych

01/2009