ROK 2008

     
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 Pięć Pań, które uczestniczyły w Projekcie uczęszczały na kurs Opiekunka osób starszych i dzieci z branżowym językiem angielskim. Zdobyte na kursie umiejętności i kwalifikacje dadzą im szansę na podjęcie pracy. Samo uczestnictwo w kursie, kontakt z wykładowcami i innymi kobietami biorącymi udział w zajęciach dało im możliwość oderwania się od codziennej rzeczywistości, kłopotów i problemów rodzinnych. Dzięki takim zajęciom miały możliwość nawiązania nowych znajomości, zmiany swojego wizerunku, przełamania barier psychologicznych.

W dniu 19 listopada 2008r Panowie biorący udział w Projekcie zdawali egzaminy na spawacza. Aby nim zostać musieli odbyć 26 godzin zajęć teoretycznych i 123 godziny zajęć praktycznych na spawalni. Panie natomiast 21 listopada kończyły zajęcia z zajęć opiekunki, natomiast egzaminy z języka angielskiego miały 8 grudnia br. Teraz wszyscy uczestnicy Projektu mogą odetchnąć z ulgą. Egzaminy pozdawane – zaświadczenia w drodze

Kolejnym etapem były zajęcia z doradca zawodowym. Pani Anita prowadzi bardzo ciekawe zajęcia. Zarówno Panie, jak i Panowie ukończyli już kursy zawodowe, mogą więc porozmawiać z Panią Anitą o swoich możliwościach w powrocie na rynek pracy, bo taka była tematyka zajęć jakie odbyły się 11 i 12 grudnia w świetlicy socjoterapeutycznej przy Urzędzie Gminy w Tuplicach.
Głównymi tematami były :
– informacja zawodowa o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
– oczekiwania pracodawców oraz potencjalne miejsca pracy
– techniki poszukiwania pracy – zasady korzystania z ofert pracy
– zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny)
– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
Myślimy, że tak przygotowani i uzbrojeni w takie narzędzia uczestnicy Projektu dadzą sobie teraz radę na twardym i konkurencyjnym rynku pracy

 14.10.2008    
     
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny

Szkolenia w ramach Projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”

Uczestnicy Projektu od 01 października 2008r rozpoczęli szkolenia zawodowe.
Kurs spawacza realizowany jest od 01.10.2008r do 19.11.2008r , w ramach szkolenia odbędą się zajęcia teoretyczne w ilości 26 godzin oraz praktyczne w ilości 123 godzin.
Kurs opiekunki dla osób starszych i dzieci z branżowym językiem niemieckim realizowany jest od 01.10.2008r do 08.12.2008r, w ilości 170 godzin dydaktycznych, w tym 100 godzin nauki języka niemieckiego.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 18.400zł.

 29.09.2008    
     
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Europejski Fundusz Społeczny

Co dalej w Projekcie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”
Uczestnicy Projektu mają możliwość skorzystania z pomocy i porad doradcy zawodowego, psychologa i prawnika, dalszym etapem będą szkolenia.
Spotkania z doradcą zawodowym w ramach zajęć dydaktycznych podzielone są na II częściowy moduł pt. „Kształtowanie aktywnej postawy zawodowej”. W dniach 12 i 26 września odbyły się spotkania w ramach I części modułu pt. „Potencjał zawodowy-warsztat samopoznania”. II część modułu pt. „Powrót na rynek pracy-moje możliwości” odbędzie się po zakończeniu szkoleń.
Zajęcia z psychologiem odbywać się będą dwutorowo-jako warsztaty grupowe oraz spotkania indywidualne. Zajęcia grupowe pt. „Warsztaty umiejętności społecznych” odbyły się w dniach 22-23-24 września.
Każdy uczestnik oraz członkowie rodzin mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologa i prawnika, na które zapraszamy w następujących terminach:
Psycholog w godz. od 15.00 do 19.00 w dniach 01 i 30 październik, 13 listopad i 04 grudzień 2008r
Prawnik w godz. od 10.00 do 13.00 w dniach 22 i 29 wrzesień, 06 i 20 październik, 03 i 17 listopad oraz 01 i 15 grudzień 2008r
Szkolenia jakie wybrali uczestnicy Projektu to dla kobiet opiekun osób starszych z branżowym językiem angielskim, a dla mężczyzn spawacz. Szkolenia rozpoczną się w październiku 2008r.

 15.08.2008    
     
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach

W okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2008r realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach Projekt pt. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym Projektu jest reintegracja Beneficjentów Ostatecznych z rynkiem pracy i społeczeństwem poprzez kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.
Do udziału w Projekcie zaproszono 10 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, korzystających z pomocy społecznej, niepracujących lub poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie kontraktu socjalnego.
W ramach Projektu każdy Uczestnik zostanie objęty co najmniej dwoma instrumentami aktywnej integracji:
1.instrumenty aktywizacji zawodowej
a/ usługi wspierające aktywizację zawodową – doradca zawodowy
2.instrumenty aktywizacji edukacyjnej
a/ zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego – kursy zawodowe
3.instrumenty aktywizacji społecznej
a/ udzielanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo prawne
Udział w Projekcie jest bezpłatny a jego Uczestnicy otrzymają pełne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i okresowych.