ROK 2009

 29.12.2009
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 05.12.2009r. zakończył się kolejny etap projektu ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach” pt:,, Uniwersalny sprzedawca ze znajomością 
j. niemieckiego”  Kursantki ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym.
Dnia 21 grudnia 2009r. o godz.10.00 odbyło się spotkanie podsumowujące udział w projekcie        w świetlicy socjoterapeutycznej przy Urzędzie Gminy  w Tuplicach.
Na spotkaniu uczestniczki otrzymały  zaświadczenie o odbytym kursie,  mieli  również możliwość podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami z przebiegu realizacji projektu. 
 

 25.11.2009
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 W tym roku grono beneficjentów ostatecznych poszerzono o grupę uczniów miejscowego gimnazjum. Zostali oni objęci wsparciem w ramach Programu Aktywności Lokalnej i od października uczestniczą w zaplanowanych w ramach tego działania zajęciach. Głównym założeniem działania jest minimalizacja zagrożenia spowodowanym wykluczeniem  przez różne czynniki m.in. społeczne. Październikowo-grudniowe zajęcia obejmują swym zakresem szkolenie pt:.„Wspieranie i promowanie aktywizacji edukacyjnej”, w trakcie którego oprócz cyklu warsztatów integracyjnych pod okiem terapeuty i psychologa, młodzież uczestniczyła w zajęciach mających na celu pomoc i ukierunkowanie ich przy wyborze szkoły średniej i uzmysłowienie im powagi oraz konsekwencji tejże decyzji. Ponadto w ramach w/w szkolenia zorganizowano spotkanie z prawnikiem, którego głównym celem było pouczenie młodych beneficjentów o prawnych konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania, spowodowanego m.in. agresją, chęcią popisania się przed innymi lub potrzebą zwrócenia na siebie uwagi, gdyż tego typu występki często rzucają cień na ich przyszłe dorosłe życie.
OPS Tuplice będzie dokładał wszelkich starań, żeby z roku na rok obejmować coraz to większą i bardziej zróżnicowaną grupę beneficjentów ostatecznych. W związku z tym pracownicy Ośrodka zwracają się z prośbą do swoich podopiecznych o zgłaszanie pomysłów i potrzeb, będących podstawą do definiowania kolejnych działań w przyszłości.

 

 2.11.2009
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Uczestniczki projektu od 09 października 2009r rozpoczęły naukę języka niemieckiego prowadzone przez Panią  mgr. I. Kieliszek
Lekcje odbywają się w świetlicy środowiskowej  przy Urzędzie Gminy. Kursantki poznają podstawy języka dostosowane do charakteru przyszłej pracy.
Głównymi tematami są:
– zasady wymowy i pisowni
– wstęp do fonetyki
– odmiana czasownika przez osoby
– rodzajniki i rzeczowniki
– liczebniki i ułamki
– słownictwo związane ze sklepem
–  zwroty kupującego i sprzedającego

 

 6.10.2009
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Każdy z nas wie jak w dzisiejszych czasach ważna jest sprzedaż i pozyskiwanie klientów.

W dniu 6.10.2009r. odbyły  się zajęcia z Panią  mgr. A. Rzepą na których uczestniczki kursu dowiedziały się jakie są ,,narzędzia” poznawania i rozumienia interesów klienta. Jak należy udować relacje z klientem, aby zdobyć jego zaufanie. W jaki sposób należy zawierać ozytywne transakcje handlowe aby zwiększyć skuteczność sprzedaży.
Na zajęciach mówiono szczegółowo o motywach zakupu. Głównymi tematami były:
– czym jest potrzeba – hierarchia potrzeb wg. Maslova
– model postępowania konsumenta: bodźce wpływające na klienta (Czynniki charakteryzujące kupującego, proces oraz decyzje zakupu)
– ,,Trudny” klient: czynniki wpływające na zachowania nabywcze klientów, metody opanowania sytuacji trudnych ( pożądane zachowania oraz cechy sprzedawców).

 

 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2009r. realizowany jest  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach kolejny etap projektu pt. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym Projektu jest reintegracja Beneficjentów Ostatecznych z rynkiem pracy i społeczeństwem poprzez kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Pierwszą grupę docelową projektu stanowi 8 kobiet, które są bezrobotne, korzystają z pomocy OPS Tuplice oraz pozostają w wieku aktywności zawodowej. Wybrana grupa ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia i usamodzielnieniem się głównie z powodu braku wymaganych przez rynek pracy kwalifikacji.
Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie kontraktu socjalnego.
W ramach zawartych kontraktów socjalnych zastosowane zostaną edukacyjne, zdrowotne i społeczne instrumenty aktywnej integracji społecznej. Osoby realizujące kontrakty socjalne wezmą udział w kursie tematycznym,, Uniwersalny sprzedawca ze znajomością języka niemieckiego”
Udział w Projekcie jest bezpłatny a jego uczestnicy otrzymają pełne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu zorganizowano w dniu 27 sierpnia 2009r o godz.10.00  spotkanie  organizacyjne  z osobami  wytypowanymi i zaproszonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach. Na spotkanie przyszły   również inne osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.
Dnia 7 września odbyło się spotkanie mające na celu wybranie ostatecznej  liczby uczestników biorących udział w Projekcie, zapoznanie się przez nich z regulaminem udziału w Projekcie oraz złożeniem deklaracji uczestnictwa.
Dnia 14 września 2009r. o godz.10.00 odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielem firmy szkoleniowej.
Drugą grupę docelową Projektu stanowią uczniowie trzecich klas miejscowego gimnazjum (młodzież 15-17 lat). Grupę tą cechuje duże prawdopodobieństwo dotknięcia  wykluczeniem społecznym. Wyznaczenie grupy odbędzie się w październiku 2009r.
Grupa gimnazjalistów zostanie objęta trzema instrumentami aktywnej integracji (edukacyjny,zdrowotny,społeczny). Młodzież weźmie udział w szkoleniu ,,Wspieranie i promowanie aktywizacji edukacyjnej”. Ponadto odbędą się grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem oraz zaplanowano dyżur psychologa w celu udzielania indywidualnego wsparcia uczestnikom. Przewiduje się również uczestnictwo uczniów w terapii zajęciowej z terapeutą oraz spotkanie z przedstawicielem prawa.