Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku:

 

2013 – 65,5%

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku:

 

2013 – 16,00%

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku:

 

2013 – 100,00%