NOWY SYSTEM GOSPODAROWĄNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice
złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgłoszenie zmiany w terminie 14 dni od dnia:
zamieszkania pierwszego mieszkańca
liczby osób zamieszkujących nieruchomości
metody zbiórki odpadów
wyposażenie posesji w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice
worki do selektywnej zbiórki będą dostarczane przez operatora odbierającego odpady z nieruchomości
uiszczenie opłaty za wywóz odpadów, do 15 dnia każdego miesiąca, BEZ WEZWANIA
                      – w kasie Urzędu Gminy Tuplice  w godz. 700 do godz. 1300
                      _  bądź na rachunek bankowy:
                         
                Nr.    56 1020 5460 0000 5902 0005 9980
  Z OPISEM W TYTULE”OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
                             oraz danymi wnoszącego opłaty

           
2. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawa Gmina Tuplice zorganizuje
        PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
        ( wtorek – piątek godz. od 7:00 do 15:00,
          poniedziałek godz. o 10:00 do 18:00)

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącym się na ulicy Przemysłowej nr 1 w Tuplicach ( teren ZGKiM) przyjmowane będą nieodpłatnie:

chemikalia
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte  opony
odpady budowlane i rozbiórkowe
odpady ulegające biodegradacji
przeterminowane leki
żarówki
baterie
tekstylia i odzież
selektywnie zebrane odpady ( zamiana na pusty worek)

    PSZOK NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ ZMIESZANYCH     
                                  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ponadto organizowane  będą dwa razy do roku ( przed  sezonem letnim oraz przed sezonem zimowym) zbiórki mebli i innych odpadów  wielkogabarytowych.

3. PUNKTY PRZYJMUJĄCE OPAKOWANIA I PRZETERMINOWANE LEKI
                    
                     APTEKA  „ŁUŻYCKA” UL. 9 MAJA 5 a  TUPLICE

                     NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
                     PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
                          TUPLICE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 3
                      ( w godzinach pracy placówek )

   

                     NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
                                               KOMUNALNYMI

1.OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice
złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgłoszenie zmiany w terminie 14 dni od dnia:
zamieszkania pierwszego mieszkańca
liczby osób zamieszkujących nieruchomości
metody zbiórki odpadów
wyposażenie posesji w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice
worki do selektywnej zbiórki będą dostarczane przez operatora odbierającego odpady z nieruchomości
uiszczenie opłaty za wywóz odpadów, do 15 dnia każdego miesiąca, BEZ WEZWANIA
                      – w kasie Urzędu Gminy Tuplice  w godz. 700 do godz. 1300
                      _  bądź na rachunek bankowy:
                         
                Nr.    56 1020 5460 0000 5902 0005 9980
  Z OPISEM W TYTULE”OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
                             oraz danymi wnoszącego opłaty

           
2. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawa Gmina Tuplice zorganizuje
        PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
       ( wtorek – piątek godz. od 7:00 do 15:00,
          poniedziałek godz. o 10:00 do 18:00)

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącym się na ulicy Przemysłowej nr 1 w Tuplicach ( teren ZGKiM) przyjmowane będą nieodpłatnie:

chemikalia
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte  opony
odpady budowlane i rozbiórkowe
odpady ulegające biodegradacji
przeterminowane leki
żarówki
baterie
tekstylia i odzież
selektywnie zebrane odpady ( zamiana na pusty worek)

    PSZOK NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ ZMIESZANYCH     
                                  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ponadto organizowane  będą dwa razy do roku ( przed  sezonem letnim oraz przed sezonem zimowym) zbiórki mebli i innych odpadów  wielkogabarytowych.

3. PUNKTY PRZYJMUJĄCE OPAKOWANIA I PRZETERMINOWANE LEKI
                    
                     APTEKA  „ŁUŻYCKA” UL. 9 MAJA 5 a  TUPLICE

                     NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
                     PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
                          TUPLICE UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 3
                      ( w godzinach pracy placówek )