30.04.2014

Rok 2014 jest kolejnym rokiem realizacji projektu systemowego, ale już pod innym tytułem „Odnaleźć siebie”.  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wstępnie planuje się w roku bieżącym objąć wsparciem  16 osób z grona osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby, które przystąpią do projektu zostaną objęte kontraktami socjalnymi  i ścieżkami reintegracji, w ramach których możliwe będzie zastosowanie wsparcia w postaci: pracy socjalnej, prac społecznie użytecznych oraz instrumentów aktywnej integracji w postaci aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej lub społecznej. Łącznie na realizację projektu w roku 2014 r. planowana jest kwota 92.803,36zł, w tym na aktywną integrację 48.011,49zł, na prace społecznie użyteczne 8tyś.zł. W dalszym ciągu w ramach projektu zatrudniony będzie pracownik socjalny, który w ramach swych zadań obejmie wsparciem uczestników tegorocznych (praca socjalna, kontrakty socjalne, ścieżki reintegracji) oraz uczestników z lat ubiegłych (praca socjalna). Wstępnie planuje się, że tegoroczni uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem głównie w ramach instrumentów aktywizacji społecznej. Działania dobierane będą do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uwarunkowań uczestników, co będzie wynikało m.in. z prowadzonej ścieżki reintegracji.
W dniu 16.04.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników tegorocznego projektu. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, do pozostałych osób pracownik socjalny dotrze indywidualnie. Osoby do projektu zostały wytypowane przez pracowników socjalnych na podstawie ich wiedzy o środowisku i zauważonych potrzebach oraz możliwościach danych osób. Spotkanie prowadzone było przez Marię Kowalczyk kierownika ośrodka a jednocześnie koordynatora i realizatora projektu oraz Katarzynę Czupryk pracownika socjalnego zajmującego się projektem i jego uczestnikami . Na spotkaniu  przekazano uczestnikom informacje o projekcie, że jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie są jego założenia, dlaczego zostali wytypowani, jak wyglądała realizacja projektów w latach ubiegłych, jakie były działania skierowane do uczestników. Następnie każda osoba wypełniła ankietę wstępną, która zawiera informacje dotyczące m.in. danych osobowych, wykształcenia, statusu na rynku pracy, oczekiwań względem projektu oraz postrzegania siebie i swoich umiejętności.
W dniu 30 kwietnia 2014 r. na stronie BIP Gminy umieszczone zostały oferty na przeprowadzenie zajęć następujących zajęć:
1. Przeprowadzenia zajęć kulinarnych
2. Przeprowadzenie zajęć z dbania o otoczenie zewnętrzne (tereny zielone)
3. Przeprowadzenie zajęć – prace stolarskie
4. Przeprowadzenia zajęć w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia – oferta dla psychologów, terapeutów
5. Przeprowadzenia zajęć z plastyczno-artystycznych
6. Przeprowadzenia zajęć w zakresie drobnych prac malarskich i wykończeniowych
6. Przeprowadzenia zajęć w zakresie umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży
8. Przeprowadzenia zajęć w zakresie wykonywania drobnych prac wodno-kanalizacyjnych
9. Przeprowadzenia zajęć związanych z dbaniem o własny wizerunek
10. Przeprowadzenia zajęć związanych z tematyką prawną – oferta dla prawników
Oferty skierowane są nie tylko do specjalistów  posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. prawnicy, psycholodzy czy terapeuci ale również do osób, które posiadają umiejętności wykonywania danych prac niekoniecznie potwierdzone dokumentami,  np. umiejętności kulinarne, plastyczno-artystyczne, stolarskie, którymi chętnie podzielą się z innymi.

 

10.06.2014 r.

Dokonano już wyboru ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Odnaleźć siebie” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (informacja została umieszczona na stronie BIP). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty na zajęcia kulinarne i z dbania o otoczenie zewnętrzne. Jednak w czerwcu zgłosiła się jedna osoba chętna, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w związku z czym jej oferta została przyjęta.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej i gospodarczej wśród co najmniej 16 klientów Ośrodka poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Cele szczegółowe to:
1/ wzrost świadomości i umiejętności społecznych
2/ wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
3/ wzrost potencjału i możliwości zapewnienia odpowiednich form wsparcia
Wszystkie zajęcia zostały zaplanowane przez pracownika socjalnego wspólnie z uczestnikami, w ramach zawartych kontraktów socjalnych i indywidualnych ścieżek reintegracji. Zajęcia są dobrane pod kątem potrzeb, umiejętności, zainteresowań uczestników. Niektóre skierowane są typowo do mężczyzn, niektóre do kobiet a część do wszystkich. W ramach projektu będą również organizowane wyjazdy i spotkania integracyjno-edukacyjne.
W dniu 12 czerwca 2014 r. w godzinach przedpołudniowych odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne z wszystkimi uczestnikami projektu (łącznie 16 osób). Następnie od godz. 11.30  rozpoczną się pierwsze zajęcia w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia, których założeniem jest podniesienie wiedzy uczestników o sobie samych np. poznawanie mocnych i słabych stron, asertywność, czyli sztuka mówienia „NIE”, jak sobie radzić ze stresem, autoprezentacja czy efektywna komunikacja, kolejne zajęcia z tej serii odbędą się z dniu 23.06.2014 r. o tej samej godzinie w świetlicy środowiskowej przy Urzędzie Gminy.
Od 16 czerwca ruszają zajęcia (głównie dla mężczyzn) z drobnych prac malarskich i wykończeniowych, z umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży, , drobnych prac wodno-kanalizacyjnych, drobnych napraw i prac elektrycznych. Całość zajęć będzie prowadzona na obiekcie znanym pod nazwą SEZAM a obecnie przygotowywanym na świetlice środowiskową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzięki czemu uczestnicy nie tylko czegoś się nauczą ale również ich praca zostanie doceniona i efekt będzie widoczny przez wiele kolejnych lat.
Pod koniec czerwca rozpoczną się również zajęcia plastyczno-artystyczne a od lipca rozpoczną się zajęcia kulinarne, na które największe zainteresowanie było ze strony pań.

 

 

19.08.2014 r.

Projekt w pełni rozkwitu. Uczestnicy mają bardzo intensywnie zagospodarowany czas. W dniu 12 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia w zakresie motywacji i wewnętrznego wzmocnienia. Ostatnie zajęcia były okazją do ich podsumowania, refleksji uczestników i prowadzącego oraz uroczystego rozdania dyplomów przy smacznym cieście i kawie.
W dniu 29 lipca uczestnicy projektu łącznie 16 osób brali udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz w drodze powrotnej do zielonej Góry, gdzie barze zjedli obiad a w Palmiarni zjedli deser. Wyjazd służył integracji grupy, nabywaniu nowych umiejętności oraz poznawaniu naszych okolic i historii.
Od czerwca trwają prace społecznie użyteczne oraz zajęcia w zakresie nabywania umiejętności  drobnych prac malarskich i wykończeniowych,  drobnych napraw i prac elektrycznych, w zakresie nabycia umiejętności drobnych prac wodno-kanalizacyjnych a od sierpnia w zakresie umiejętności kładzenia płytek podłogowych, ściennych i innych podłoży. W ramach tych zajęć chcemy by uczestnicy nauczyli się podstawowych czynności bardzo przydatnych szczególnie dla mężczyzn nie tylko do celów zarobkowych ale również w codziennym życiu. Nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w domu (nie będzie już potrzeby płacenia „fachowcom” za drobne usługi, które będą mogli zrobić sami, dodatkowo sami będą mogli próbować swoich sił w pracach u innych, nabytą już wiedzę praktyczną zawsze można dodatkowo pogłębić na typowych kursach zawodowych, które organizowane są przez Urzędy Pracy. Zajęcia te odbywają się w budynku, który przeznaczony jest częściowo na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Piętro budynku już zostało zagospodarowane i wyremontowane, natomiast niezagospodarowany został parter. W tej części chcemy przygotować zaplecze do realizacji zajęć projektowych w tym i kolejnych latach. Będzie tam duża sala do prowadzenia zajęć, zaplecze kuchenne i sanitarne. Teraz już uczestnicy projektów realizowanych przez ośrodek nie będą musieli się tułać po różnych małych i ciasnych salkach, tylko będą mieli własne zaplecze.
W czerwcu ruszyły też zajęcia plastyczno-artystyczne, a od lipca zajęcia kulinarne na które uczęszczają panie. Na zajęciach plastyczno-artystycznych uczą się wykonywania różnych ozdób i dekoracji, wiedza którą nabędą może być wykorzystana do celów zarobkowych. Te ozdoby i dekoracje z powodzeniem można sprzedawać przy różnych okazjach np. wielkanoc, boże narodzenie, urodziny, imieniny, komunie. śluby itp. Ozdoby, który są wytwarzane w trakcie zajęć uczestnicy zabierają do domu.
Na zajęciach kulinarnych panie uczą się nowych rzeczy, pogłębiają dotychczasową wiedzę, uczą się bezpiecznego posługiwania sprzętami kuchennymi, dbania o porządek i czystość w miejscu pracy, racjonalnego planowania zdrowych i niedrogich posiłków, robienia zakupów oraz estetycznego podawania posiłków, dekorowania potrwa i stołu. Zajęcia są dopasowywane do potrzeb uczestniczek, staramy się nie narzucać naszej wizji, chcemy by panie same wskazywały czego chcą się nauczyć, z czym nie dają sobie rady, co im może nie wychodzi tak jak powinno. W ramach tych zajęć planowane są  konkursy z nagrodami. Po każdych zajęciach odbywa się wspólna degustacja przygotowanych potraw. Uczestniczki przygotowują stół i wspólnie z prowadzącą a czasami z panami, którzy w tym czasie mają inne zajęcia degustują przygotowane potrawy.