Poziomy recyklingu
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięty w 2015 roku:
– 0%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2015 roku:
– 56%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych w 2015 roku:
-100%